(4. SAYFA) TANITIM
Kaynaşlı Kaymakamlığı10/09/1988 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/1989 tarihinde yürürlüğe giren Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 16.maddesinde belirtildiği üzere, Valilik bürolarında verilen hizmetler ilçelerde Yazı İşleri Müdürlüklerince yürütülür.
Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde;
 • 1 Şef (İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili)
 • 2 V.H.K.İ
 • 1 Hizmetli olmak üzere toplam 4 personel fiilen görev yapmaktadır.

Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde;
 • İnsan hakları,
 • Tüketici hakları,
 • Dernekler şefliği,
 • Yardım toplama işlemleri,
 • Bilgi edinme bürosu,
 • İdare Kurulu Bürosu,
 • Mahalli İdareler Bürosu, gibi iş ve işlemler yürütülmektedir
 • Kaynaşlı Mal Müdürlüğü  Müdürlüğün Görevleri :
  1. Devletin gelirlerini toplamak ve devlet giderlerini yapmak,
  2. Genel bütçeli dairelerin özlük haklarının ödenmesi, muhasebe sistemine göre defter kayıtlarını tutmak,
  3. Genel bütçeli dairelerin yatırım ve transfer tertipleri ödemelerinin yapmak,
  4. İlçe sınırları dahilindeki genel bütçeye dahil dairelerin emanete (para, tahvil, hisse senedi, döviz,altın vb menkul kıymetler) ilişkin kayıt , teslim alma ve iade işlemlerini yapmak
  5. 2022 sayılı kanun gereğince yapılan işlemlerin sekreterya işlerini yürütmek,
  6. Kamu kuruluşlarında görevli personelin maaş ve ücretlerini ödemek,
  7. Emniyet Müdürlüğünün trafik para cezaları, değerli kağıt satışına yetkili olan kuruluşlara değerli kağıt satışı yapmak,
  İş Tanımları
  1.Devlet Memurlarının Tedavi Yardımları

  Devlet memuru tedavi yardımı; emekli sandığı ya da sosyal sigortalar kurumuna bağlı kurumlarda çalışan kamu personelinin hastalanması durumunda kurumundan alacağı sevk kağıdı ile gideceği kurum doktoru, sağlık ocağı ya da hastanede olacağı tedavi tutarı ve buna istinaden verilen ilaç tutarıdır.
  Hasta memurun tedavi giderini bağlı bulunduğu saymanlıktan giderebilmesi için belgelerini mal müdürlüğüne tebliğ etmesi gerekir.

  Tedavi Yardımından Faydalanabilmek için Gerekli Belgeler
  Hasta muayene isteği formu(Sevk Kağıdı)
  Reçete
  Fatura
  İş Süreci; evrakın Mal Müdürlüğüne tam olarak tesliminden itibaren en fazla 2 (iki) günlüktür.

  Protez ve Ortez Gibi Tedavi Cihaz Ödemeleri
  Memurun tedavisinde protez ve ortez gibi bazı cihazların bulunması gerekebilir. Bu durumda şayet söz konusu cihazlar memurun sevk edildiği sağlık ocağı veya hastanede yoksa bunun için yapılan harcamalarda bağlı bulunulan saymanlıktan karşılanabilir. Bu durumda memur, tedavisi ile ilgili belgeleri Mal Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
  Protez ve Ortez Gibi Tedavi Cihazlarının Geri Ödemesinde Gerekli Belgeler:
  1. Hasta Muayene istek Formu (Sevk Kağıdı)
  2. Reçete
  3. Protez ve Ortez gibi tedavi cihazlarının hastanede olmadığına veya bu ihtiyacın hastanın sevk edildiği hastanece giderilemediğine dair sağlık kurulu raporu
  4. Fatura

  İş Süreci; istenen belgelerin Mal Müdürlüğüne tesliminden itibaren en fazla 2 iş günüdür.
  Harç İadeleri
  Memurun icra veya değişik nedenlerle mahkemelerden kazanmış oldukları harçların hak sahiplerine verilmesi işlemidir.

  İstenen Belgeler
  Harcın tahsilinde alındı olarak verilen paraların tamamının verilmesi halinde harç alındısının aslı veya bulunmadığı takdirde usulüne uygun onaylanmış örneği (Miktarı Maliye Bakanlığınca belirlenen miktarın üstünde olan iadelerde makbuzun herhangibir şekilde ibraz edilememesi halinda ulusal gazetelerde yayımlanacak zayı ilanı)
  Yatırılan harcın iade edilmesi gerektiğine dair ilgili mahkeme veya icra dairesinden yazı
  İş Süreci; istenen belgelerin mal müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren en fazla 3 iş günüdür.

  2022 Sayılı Kanun Gereği Yapılması Gereken Ödemeler
  Gerek yaş haddi, gerekse özürlü olma nedeni ile ihtiyacı olan hak sahiplerine yapılan ödemelerdir.

  Kimler Faydalanabilir
  1. 65 yaşını doldurmuş, herhangi bir geliri bulunmayan güçsüz ve kimsesizler
  2. 18 yaşından büyük 65 yaşından küçük sakat ve mağdur durumda olanlar
  3. 18 yaşından küçük ve sakat olanların fiilen bakımını yapan ve herhangi bir geliri olmayan yakınları
  Müracaatlarda İstenen Belgeler
  1. Kaymakamlık Makamına hitaben 2022 Sayılı Kanundan yararlanmak istediğine dair form dilekçe
  2. 3 adet vesikalık fotoğraf
  3. 1 adet fakirlik ilmuhaberi (Muhtarlıktan alınır)
  4. 1 adet nüfus cüzdanı sureti(Muhtarlıktan alınır)
  5. 1 adet ikametgah ilmuhaberi (Muhtarlıktan alınır)
  6. 1 adet fiilen bakım yapıldiğina dair belge(18 yaşından küçük ve sakat olanlar için)
  2022 Sayılı Kanunla Verilen Haktan Faydalanmak İsteyenlerin İzlemesi Gereken İşlemler (Sakatlık ve Yaşlılık Maaşı)
  Sakat ve malül durumdaki vatandaş İlçe Kaymakamlığına 2022 sayılı kanundan faydalanmak istediğine dair dilekçesi ile başvurur. Dilekçe Mal Müdürlüğüne havale edilir.
  Mal Müdürlüğü müracaatçıyı tam teşekküllü devlet hastanesine sevk ettirerek durumunu belirten bir sağlık raporu aldırır.
  Müracaatçının ekonomik ve sosyal durumunu belirlemek amacıyla düzenlenen tahkikat formu ile Vergi Dairesi, SSK, Bağ-Kur, Belediye Emlak Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü ve İcra Müdürlüğünden herhangi bir kaydı olup olmadığı araştırılır.
  Müracaatçının nüfus kaydı başka il veya ilçede ise müracaatçı için düzenlenen tahkikat formu o yerde ayrıca yaptırılır.
  Müracaatçının bağlı olduğu nüfus müdürlüğünden vukuatlı bir nüfus kayıt örneği istenir.
  Tüm bu belgeler tamamlandığında hazırlanan dosya İlçe idare kuruluna gönderilir. Müracaatçının durumu, müracaat tarihinden itibaren istenen araştırmaların sonuçlanmasından sonraki İl İdare Kurulu toplantısında karara bağlanır.
  İdare Kurulunda durumu belirlenen müracaatçı ile ilgili karar, İdare Kurulunca Mal Müdürlüğüne bildirilir. Mal Müdürlüğü kararın kendisine ulaşmasından itibaren en çok 3 iş günü içinde Müracaatçı ile ilgili kararı Emekli Sandığına bildirir.

  Ödeme: Muhasebat Genel Müdürlüğünün 20.07.2001 tarih ve 587 sayılı genel tebliği gereğince 2022 Sayılı Kanundan faydalanmaya hak kazananlara ödemeleri banka hesabına yapılmaktadır. Kaynaşlı Hükümet Konağı binasında hizmet vermektedir. 1117 gelir vergisi mükellefi, 142 kurumlar vergisi mükellefi, 679 KDV mükellefi, 657 Muhtasar Beyanname mükellefleri dosyası işlem görmektedir
 • Kaynaşlı İlçe Özel İdare Müdürlüğü
  İlçe Özel İdare Müdürlüğü yeni Hükümet Konağında 1 Müdür ve 2 daimi işçi ile hizmet yürütümünü sürdürmektedir.
  İlçemize bağlı 20 köy bulunmakta olup, İlçe Özel İdare Müdürlüğümüzce İleriye dönük olarak herhangi bir yatırım planı bulunmamakta, İl Özel İdaresince planlanmış yatırımların takibi yapılmaktadır.
 • Kaynaşlı İlçe Tarım Müdürlüğü
  İlçe Müdürlüğümüzün görevleri şunlardır:
  1. İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat standardının yükseltilmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması amacıyla gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak.
  2. Program ve projelerin ilçeye düşen kısımlarını uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek.
  3. Çiftçilerin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
  4. Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftçi geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak.
  5. İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarım girdileri ve kredi ihtiyaçlarını tespit ederek Tarım İl Müdürlüğüne bildirmek, temininde yardımcı olmak, dağıtımını yapmak.
  6. İlçede bitki, hayvan sağlığını korumak amacıyla özel kanunların da gösterildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak.
  7. İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak derlemek.
  8. İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında Tarım İl Müdürlüğü' ne göndermek.
  9. Özel kanunlarla verilen görevler ile Kaymakam ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
  İlçe Tarım Müdürlüğü Kaynaşlı Hükümet Konağı binasında hizmetlerini sürdürmektedir. 1984 model Tofaş Kartal marka hizmet aracı ve bir adet silaj makinası mevcuttur. 1 İlçe Müdürü Vekili ( Mühendis) 1 Veteriner Hekim, 1 Tekniker, 1 Memur 1 tarım İşçisi (şoför kadrosu ile), 1 Traktör Sürücüsü mevcut olup, 1 Ev Ekonomisti, 1 Hayvan Sağlık Memuruna ihtiyaç vardır. 2005 yılında toplam 713 çiftçiye 306.000YTL. doğrudan gelir desteği tahakkuku yapılmıştır. İlçede 2750 büyük baş hayvan ve 2080 küçükbaş hayvan, 299.000 kümes hayvanı, 1716 kovan arı mevcut olup, 6000 ton yıllık süt ve 23 ton Bal üretimi vardır. Toplam arazi varlığının %15’i tarım arazisidir. Yıllık fındık üretimi 1900 tondur.
 • Kaynaşlı Tapu Sicil Müdürlüğü  Tapu Sicili; taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir. Tapu sicilinde, taşınmaz malların yüzölçümü, cinsi, maliki gibi özellikleriyle beraber, irtifak, rehin, şerh, beyanlar hanesinde taşınmaz mala ilişkin hak ve yükümlülükler gösterilmektedir.
  Tapu sicil müdürlükleri, taşınmaz mallara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapmak, tapu sicilini düzenli ve sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamakla görevli olup, bu sicillerin tutulmasından doğabilecek bütün zararlardan, Medeni Kanunun 917 nci maddesi uyarınca Devlet sorumludur.
  Tapu sicil müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyenler bizzat veya vekilleri (temsilcileri) varsa vasi, kayyum ve kanuni temsilcileri vasıtasıyla talepte bulunurlar. Mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklara müteallik resmi senetler, taşınmaz mal maliki veya bunların vekilleri huzurunda tapu sicil müdürlüğünce düzenlenmekte olup, akdi gerektirmeyen işlemlerde ise istem belgesi düzenlenmektedir
  Tapu Sicil Müdürlükleri bölgeleri dahilindeki taşınmazların akit ve tesciline ilişkin işlemleri yerine getirirler.Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılan işlemleri başlıca 3 kısımda toplayabiliriz.
  1- RESMİ SENET DÜZENLENMESİNİ GEREKTİRMEYEN TAPU İŞLEMLERİ (AKİTSİZ TAPU İŞLEMLERİ)
  Teknik Nitelikli İşlemler
  • Ayırma (TST.65-74)
  • Yola terk (TST.74)
  • Birleştirme(TST.75)
  • Yoldan ihdas (TST.74)
  • Cins Değişikliği (TST.81)
  • Teknik hataların düzeltilmesi (K.K.41)
  Hukuksal Nitelikli İşlemler
  • İntikal (TST.217a, MK.495 vd.)
  • Değişiklik (TST.81)
  • Düzeltme (TST.85-88)
  Şerhlerle ilgili işlemler (TST.54.MK.1009)
  • Önalım (şufa) hakkı
  • Alım (iştira) hakkı
  • Gerialım (vefa) hakkı (MK.736)
  • Kira Şerhi (BKR.255,277)
  • Satış vaadi şerhi (Tapu K.26)
  • Kat karşılığı inşaat şerhi (TST.55)
  • Serbest dereceden yararlanma (MK.871/3)
  • Alacağın temliki (TST.84)
  • Mirasçılar arasındaki taksim (TST.21/c)
  • İlamın infazı (TST.21/f)
  Beyanlarla ilgili işlemler (TST.60)
  • Teferruat (TST.61)
  • İşçilerin işe başlama tarihi (TST.64)
  • Eklenti belirtmesi (MK:1000)
  • Kamulaştırma belirtmesi
  • Düşüncelerle ilgili işlemler
  • İntifadan feragat (MK.796)
  • Şirkete ayni sermaye konması (TKGM.Gn.1513)
  • Kooperatiflerde ferdileşme
  • Kanuni ipotek (MK.893 vd.)
  • Terkinlerle ilgili işlemler (TST.78-79)
  • Kamulaştırma (TST.21/d)
  2- RESMİ SENET DÜZENLENMESİ GEREKTİREN TAPU İŞLEMLERİ (AKİTLİ TAPU İŞLEMLERİ)
  1. Satış
  2. Bağış
  3. Trampa
  4. Ölünceye kadar bakma akdi
  Ölünceye kadar gelir akdi
  5. Taksim
  6. Kat Mülkiyeti
  Kat İrtifakı
  7. Kat Karşılığı Temlik
  8. İpotek
  9. İrtifak Hakları Kurulması
  İntifa Hakkı
  Oturma (Sükna) Hakkı
  Geçit Hakkı
  Kaynak Hakkı
  Üst Hakkı ve Diğer İrtifaklar
  10. Gayrimenkul Mükellefiyeti
  3-RESMİ YAZI İLE YAPILAN TAPU İŞLEMLERİ
  1. Haciz
  2. Kamu Haciz
  3. İhtiyati Haciz
  4. İhtiyati Tedbir
  5. İflas
  6. Konkordato
  7. Yol Harcamalarına Katılma Payı Şerhi
  8. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Şerhi
  9. Henüz Kesinleşmemiş İlamların Şerhi
  10. Davalıdır Şerhi
  11. Ortaklığın Giderilmesi Şerhi (İzale-i Şuyu)
  12. Teknik Hataların Düzeltilmesine Dair Belirtme
  13. Tecavüzlü Binaların Belirtilmesi
  14. Yenileme Yapılacağının Belirtilmesi
  15. Yenilemeye Karşı Dava Açılan Taşınmazlarla İlgili Belirtme
  16. İmarla İlgili Belirtmeler
  17. 2981 Sayılı İmar Affı Kanununa göre Belirtmeler
  18. Sulama Alanları Belirtmesi
  19. Toplulaştırma Belirtmesi
  20. Birden Fazla Sicil Bölgesinde Kalan Arazinin Belirtmesi
  21. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Belirtilmesi
  22. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi
  23. Taşkömürü Havzasında Belirtme
  24. Sayfa Kapatılma Nedeninin Beyanlarda Belirtilmesi
  25. Petrol Kanununa Göre Belirtilme
  26. Ayrı Müdürlüklerle İlgili Müşterek ipotek Taksim ve Trampa İşlemlerinde Belirtme
  27. Kamulaştırma Belirtmesi ve Şerhi
  28. Tahsis Suretiyle Tescil
  29. İstemin Reddedilmesi
  Tapu Sicil Müdürlüğü Kaynaşlı Hükümet Konağı binasında hizmet vermektedir
 • Kaynaşlı İlçe Nüfus Müdürlüğü  İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni Hükümet Konağında hizmetlerini vermekte olup, 9 adet kadrosu mevcuttur. Bunlardan 3 adet veri hazırlama kontrol işletmeni, 1 adet hizmetli personel kadrosu boş olup, 3 veri hazırlama kontrol işletmeni, 1 Şef, 1 İlçe Nüfus Müdürü tarafından hizmetlerini sürdürmektedir.
 •    Kaynaşlı İlçe Müftülüğü


  İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
  Kaynaşlı İlçe Müftülüğünün görevleri 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanunun Amaçlar kısmında belirtildiği üzere İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek tir. İlçemiz Müftülüğü Merkez Mahallede bulunan Kuran Kursunun 1.nci katında hizmet vermektedir. Müftülük personeli dahil toplam 60 kadro mevcuttur. Hizmet binasının ikinci katı bir bölümü Müftülük lojmanı bir bölümü kız Kur’an kursu olarak kullanılmaktadır.
  Müftülükle ilgili geniş bilgi için http://www.kaynaslimuftulugu.gov.tr/
 • Kaynaşlı SYDV  İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağının giriş katında hizmet vermektedir. Vakfımızda 3 personel görev yapmaktadır.
  Vakfımızın amacı; İlçemizde ikamet etmekte olan ve 3294 sayılı yasa kapsamında, fakir ve yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza yardım etmektir.
  Vakfımız tarafından ayrıca, İlçemizde ikamet eden ve İş kurmak isteyen 3294 sayılı yasa kapsamında bulunan vatandaşlarımıza hayatlarını idame ettirebilmelerini sağlamak amacı ile Gelir Getirici projeler yapılarak, vatandaşlarımızın geçim kaynaklarını kendilerinin temin etmeleri hedeflenmektedir.
 • KAYNAŞLI HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 • KAYNAŞLI SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI


 • KAYNAŞLI PTT MÜDÜRLÜĞÜ


 • KAYNAŞLI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ


 • SEDAŞ


 • KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEK OKULU


 • GENÇLİK SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ


 • KAYNAŞLI ZİRAAT BANKASI
 •  

 • Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı  1. JANDARMANIN GÖREVLERİ
  Jandarmanın genel olarak görevleri şunlardır:
  a. Mülki Görevleri;
  Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak.
  b. Adli Görevleri ;
  İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.
  c. Askeri Görevleri;
  Askeri kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığı'nca verilen görevleri yapmaktır.
  ç. Diğer Görevleri;
  Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icraası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak.
  2. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
  a. İlçe Jandarma Komutanlığı Adresi: Darıyeri Yörükler Köyü Kanlı Eğriltilik Mevkii, Kaynaşlı/DÜZCE
  b. Telefon : 0 380 544 82 22
  Faks : 0 380 544 82 22

  c. 156 J. İhbar / İmdat Telefonu
  ç. JİHİDEM
  d. www.jandarma.tsk.tr ve www.jandarma.gov.tr
 • Kaynaşlı İlçe Emniyet Amirliği
  Kaynaşlı İlçe Emniyet Amirliği : 0 (380) 544 36 74 Polis imdat : 155 Kaynaşlı Hükümet Konağı binasında hizmet yürütümü yapılmaktadır.

Kaynaşlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüİlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Amacı 14/06/1973 yılında çıkan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda da belirtildiği üzere,Türk Milletinin bütün fertleri- ni Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı;Türk Milletinin milli,ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmektir.
Milli Eğitim Müdürlüğü Kaynaşlı Hükümet Konağı binasında hizmet vermektedir.
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİLERİ
ÜNVANI
ADI SOYADI
MÜDÜR
Hayati BAL
ŞUBE MÜDÜRÜ
Yücel TAŞDEMİR
ŞEF
Şükrü TURHAN
V.H.K.İ
Mahmut ÇAK
HİZMETLİ
Cüneyt YILDIRIM
HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİLERİ
ÜNVANI
ADI SOYADI
MÜDÜR
Mustafa TERZİOĞLU
MÜDÜR YRD.
Ali Rıza HANCI
MÜDÜR YRD.
İzzet ÖLMEZ
ÖĞRETMENEVİ
ÜNVANI
ADI SOYADI
MÜDÜR V.
Ekrem YILDIRIM

OKUL ÖNCESİ KURUM BİLGİLERİ
KURUM ADI
YÖNETİCİ
ÖĞRETMEN KADROLU USTA ÖĞRETİCİ
ÖĞRENCİ SAYISI
Abdüssamet Dik Anaokulu
1
--- 4
33
ANASINIFI BİLGİLERİ
KURUM ADI
KADROLU ÖĞRETMEN
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN
KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ
ÖĞRENCİ SAYISI
Atatürk İ.Ö.Okulu
0
0
1
13
AKV.İ.Ö.Okulu
0
0
2
40
Cumhuriyet İ.Ö.Okulu
0
0
1
23
Dipsizgöl İ.Ö.Okulu
0
0
1
20
Dry.Hasanbey İ.Ö.Okulu
0
0
1
15
Kaynaşlı İ.Ö.Okulu
0
0
2
26
Kumluca İ.Ö.Okulu
1
0
0
14
Sarıçökek İ.Ö.Okulu
0
0
1
12
Üçköprü İ.Ö.Okulu
0
0
2
32
Bakacak İ.Ö.Okulu
0
0
1
10
TOPLAM
1
0
12
205
İLKÖĞRETİM KURUMLARI
KURUM ADI
YÖNETİCİ
ÖĞRETMEN SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
AKV.İ.Ö.Okulu
1
33
538
Atatürk İ.Ö.Okulu
2
16
222
Cumhuriyet İ.Ö.Okulu
2
13
195
Dry.Hasanbey İ.Ö.Okulu
2
12
176
Dipsizgöl İ.Ö.Okulu
2
17
493
Kaynaşlı İ.Ö.Okulu
2
26
467
Kumluca İ.Ö.Okulu
2
21
274
Sarıçökek İ.Ö.Okulu
1
13
150
Üçköprü İ.Ö.Okulu
2
20
366
TOPLAM
16
171
2881
 
 
 
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI
ÖzelKaynaşlı Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
ÜNVANI
ADI SOYADI
TELEFON (İŞ)
MÜDÜR
Hüseyin ÇAPAR
0380 544 80 71

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI
YURT ADI
ÜNVANI
ADI SOYADI
TELEFON (İŞ)
Çele Öğrenci Yurdu
MÜDÜR
Metin KULAÇ
0380 544 26 95
Fatih Öğrenci Yurdu
 
 
 
 
 
MÜDÜR
 
  


Şükrü GENÇ
 
 
  


 
 
 
0380 544 41 30
 
 
 
 
 
 
 
KAYNAŞLI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

Kaynaşlı'lılara Hizmet Derneği (KAYHİDER)

 • Kaynaşlı Sanayiciler ve İş Adamları Derneği


 • Kaynaşlı Merkez Mah. Camileri Koruma ve Yasatma Dern.
 • Kaynaşlı Çele İlme Ve Eğitime Hizmet ve Yardım Dern.

 • Kaynaşlı Spor

 • Kaynaşlı Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Derneği

 • Kaynaşlı Çele Mah.Yeşiltepe Cami Yapt ve Yaşt. Dern.

 • Kaynaşlı Karaçalı Gençlik Ve Spor Kulübü Dern.

 • Kaynaşlı Şimşir Mah.Cami Yapt.ve Yaşatma Dern.

 • Kaynaşlı İlme Hizmet Derneği

 • Kaynaşlı Köylerini Güzelleştirme Ve Kalkındırma Dern.

 • Türkiye Muhtarlar Derneği Kaynaşlı Şubesi

 • Kaynaşlı Sosyal Eğitim ve Kültür Derneği

 • Karaçalı Mah. Mimar Sinan Cami Yapt. Ve Yaşatma Dern.

 • Kaynaşlı Avcılar Dern.

 • Dry. Bakacak Köyü Cami ve Kuran Kursu Yapt. Ve Yaşatma Dern.

 • Dry. H.Bey Köyü Çevre Koruma Ve Yaşatma Dern.

 • Dry. Mengencik Köyü Hacı Mehmet Mah. Cami Yapt. Ve Yaşatma Dern.

 • Dry. H.Bey Köyü Kulübe Yanı Mah.Camileri Yapt. Ve Yaşatma Dern.

 • Dry. Hasanbey Köyü Kalkındırma Ve Güzelleştirme Dern.

 • Sarıçökek Köyü Camileri Kuran Kursu Yapt. Ve Yaşatma Dern.

 • Üçköprü Köyü Merkez Cami Yapt.ve Yaşatma Dern.

 • Üçköprü Köyü Spor Klübü Dern.

 • Tavak Çimenspor Klübü Dern.

 • Yeşiltepe Köyü Cami Kuran Kursu Yapt. Ve Yaşatma Dern.

 • Fındıklı Köyü Cami yaptırma dern.

 • Çamoluk Köyü Cami Kuran Kursu Yapt. Ve Yaşatma Dern.

 • Türkiye Kızılay Dern Kaynaşlı Şubesi

 • Karaçalı Taraftarlar Derneği

 • Türk Hava Kurumu Kaynaşlı Şubesi

 • Karadenizliler Dayanışma Derneği

 • Çele Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği

 • Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği

 • Kaynaşlı Kültür ve Dayanışma Derneği

 • Bıçkıyanı Köyü Kalkındırma ve Çevre Koruma Derneği

 • Darıyeri Yörükler Köyü Kalkındırma Güzelleştirme Derneği
 • ÖNEMLİ TELEFONLAR

  Alo Posta 169
  Alo Trafik 154
  Bilinmeyen Numara 118
  Devlet Hastanesi 524 37 40

  Doğrudan Başbakanlık (BİMER) 150
  Elektrik Arıza 186

  Gaz Arıza 187
  Hızır Acil 112

  İş ve İşçi Bulma Kurumu 180
  Jandarma İmdat 156

  Kodlu Arama 168
  Orman Yangın 177

  P.T.T Danışma 161
  Polis İmdat 155

  Posta Kodu Danışma 119
  Sağlık Danışma 182

  Su Arıza 185
  Telefon Arıza 121

  Tıp Fakültesi 541 41 07
  Vergi Danışma 189

  Yangın İhbar 110

   

   


                                                                                 

  BİR İLK DAHA

  Hayat her zaman ilklerle doludur. Aciz bir kul ve vatandaş olarak pek çok ilkler yaşadım. Fakatbu seferki çok daha heyecan , saygı ve sevgi içinde bir ilk.;Çünkü Kaynaşlı Ak parti ilçe teşkilatı olarakaylık gazete çıkarmaya karar verdik. Bu gazetede banaköşe yazarlığını layık gören Ak parti ilçe teşkilatındaki dava arkadaşlarımayazıma başlarken en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.
  10 yıllarca önce İmam- hatip olarak daha sonra yine 10 yıllarca eğitimci olarakcanı gönülden seve sevebıkmadan, yorulmadanibadet aşkıylaçalışmamın semeresini Rabbime şükürler olsun kiyetişmiş onlarca din adamı ve onlarca yüksek makam sahibininbazenyüz yüze, bazen telefonla, bazen de gıyabımda bana teşekkür etmeleri ve dua etmeleri benim için en büyük ödüldür. Yapmış olduğum hiçbir amelime güvenmiyorum. Ancak yetiştirdiğim binlerce talebemden dolayı kazandığım sadaka-i cariyenin beni kurtaracağına inanıyorum.
  Sayın Kaynaşlı lılarbize bu partiyilutfeden Allahımıza ne kadar şükretsek azdır. Genç kardeşlerim bilmezler ancak 30 yaş üzeri olan bizler Türkiye nin nasıllaiklik maskesi altında irtica denen ne idüğü belirsiz bir cümlenin arkasına sığınarak milyonlarca müslümanın şahsiyeti,şerefi,haysiyeti,malı,parası,inancı, hayatı, hayali,umudu ve bütün değerlerinin nasıl yok edildiğini;iliklerine kadar hissederekçok ağır şekilde yaşadık. Güzel vatanımızın parası, geleceği, umudu her şeyi birkaç kişiye peşkeş çekilmiş, öyleki Belarus denen küçük bir ülkeden 1milyon dolar borç alamaz hale getirilmiştir. Evet yanlış okumadınız bir milyon dolar borç parayı bize bu ülke vermemiştir. Şimdi iseülkemiz her yıl 5 milyar dolar fakir ülkelere borç değil bağış yapmaktadır. Nereden nereye . Televizyonlarda , resmi dairelerde , basında Allah demek yasak iken(Tanrı) bugün okullarımızda Kuran-ı kerim ve Peygamberimizin hayatı okutulma kararı alınmıştır. Nereden nereye . Emekli olunduğundaemekliikramiyesi ile bırakın bir evi sıfır kilometre araba bile alınamazken bugün her ailede en az bir araba çoğunda iki araba bulunmaktadır. Evi olmayan neredeyse kalmamıştır. Nereden nereyeBize bu günleri yaşatan Başta başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları olmak üzere tümAk parti mensuplarına ve oy vererek Ak partiyi 3 kez büyük çoğunlukla tek başına iktidara taşıyanbilinçli dava arkadaşlarımızasonsuz minnet veşükranlarımı sunuyorum.
  Sayın Kaynaşlı larAk partinin iktidara geldiği 2002 yılından sonra nasılki geleceğe güvenle bakan, özgüven sahibi , kalkınma rekorları kıran, parmakla gösterilen ,çağdaş gelişmiş bir ülke haline geldiyse Kaynaşlımızda bu hale gelmelidir.
  1999 depreminde yıkılan Kaynaşlımızne yazıkki çeşitli sebeplerden dolayı yeterli hizmeti alamamıştır. Kurulduğundan beri içinde bulunduğum Ak partiilçe yönetiminde emin olun bugünkü yönetim kadar umutlanmadım. Bugünkü yönetimin Kaynaşlımızahiç olmadığı kadar büyük hizmetler vereceğinden hiçbir şüphem yoktur. Elbette umutlanmamım sebepleri vardır.
  1- İlçe başkanımız sayın Erol Bayraktar eğitimli, kültürlü, genç,dinamik,uyumlu,Ak parti üst yönetimin güvendiği ve atadığı bir başkan olması, Bu kardeşimizin atanmasıyla Kaynaşlı bir oh çekmiş, yıllardır süren çekişmeler,küslükler,benlikler, dargınlıklar sona ermiştir.
  2- Kaynaşlının çocuğu olan, iki dönem milletvekilliği döneminde Kaynaşlıya çeşitli sebeplerden dolayı yeteri kadar hizmet veremeyen Sayın Metin Kaşıkoğlu Başbakanımız tarafından Düzce il Başkanlığına atanmıştır. Sayın Erol Bayraktarın yakın dostu olanbu kardeşimizle el ele vererek Kaynaşlıya layık olduğu hizmeti vereceklerdir.
  3- Düzce milletvekillerimizin 3 de son derece uyumludur. Buda bize hizmet gelmesinde kolaylık sağlayacaktır.
  4- Düzce valimiz,Düzce belediye başkanımız,Düzce resmi kurum ve kuruluşları ileKaynaşlı kaymakamımız , Belediye Başkanımız , Kaynaşlının tüm resmi kuruluşları , sivil toplum örgütleri ve siyasi örgütler olarak tam bir uyum içersindedirler. Bu da elbette Kaynaşlıya hizmeti kolaylaştıracaktır.
  5- Ak parti ilçe yönetimine yeni atanan arkadaşlarım son derece uyumlu,azimli,olgun, çıkarını değil Allahın rızasını dileyen, kültürlü,seviyeli, barışcı, Kaynaşlı için ölmeye bile hazır son derece kıymetli insanlardan oluşmaktadır. İşte bu nedenle umutluyum.
  Sayın Kaynaşlı laryazıma son verirkenKaynaşlımız için sizlerden dualarınızı ve gayret lerinizi esirgememenizi araz ediyorum. Her şey Kaynaşlı için. Selam ve dua ile.


  FahriYAVUZ
  Emekli Öğretmen
   


  <